Risico Inventarisatie & Evaluatie

U krijgt compleet inzicht in de huidige situatie op het dak plus aanbevelingen

De werkzaamheden voor de RIE omvatten:

Daktoegangen

Inventarisatie daktoegangen, trappen etc

Valgevaar

Inventarisatie aanwezigheid valgevaar en genomen maatregelen

Obstakels

Inventarisatie obstakels gerubriceerd binnen 2,0 en 4,0 m1 van de dakrand

Doorvalgevaar

Inventarisatie doorvalgevaar/struikelgevaar lichtkoepels, leidingen, etc

Rapportage

Rapportage met daarin opgenomen de risicoevaluatie en een Plan van Aanpak

Dakveiligheidsplan

De aanbevelingen worden verwerkt in een dakveiligheidsplan.


RI&E door DIAC Dakadvies

De ARBOwet schrijft voor dat bij werken op hoogte (>2.50 m+) valgevaar moet worden voorkomen, dit in eerste instantie door het verzorgen van veilige werkplekken.


DIAC Dakadvies kan voor u een Risico Inventarisatie en Evaluatie- Inspectie (RI&E-inspectie) verzorgen, zodat u als gebouweigenaar of eindgebruiker een zo volledig mogelijk beeld van de risicovolle gebieden van uw dak krijgt. Op basis van de conclusies van deze inspectie worden aanbevelingen gedaan voor de te nemen maatregelen om deze risico’s te elimineren. De uitkomsten van de RIE- inspectie worden in een rapport vastgelegd. Dit rapport bevat naast de conclusies en aanbevelingen ook een dakveiligheidsplan.

Meer informatie?